POZVÁNKA - náhradní členská schůze SBD OKD

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OKD OSTRAVA se sídlem Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, 702 00 Ostrava, IČ: 00494640, Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl DrXX, vložka 3 Svolává náhradní členskou schůzi.

Kdy se schůze koná?

23. června 2014 v 16,00 hodin

Kde se schůze koná?

V prostorách DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY na ulici 28. Října 124 v Ostravě, 1. patro, prostory přísálí.

Program členské schůze:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba mandátové, volební, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o plnění usnesení 23. shromáždění delegátů
  1. zpráva o Hospodářském výsledku SBD OKD k 31.12.2013 po jednotlivých střediscích
  2. zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce a plnění Usnesení 23. Shromáždění delegátů SBD OKD
 4. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2013 včetně zúčtování hospodářského výsledku středisek
 5. Volba nových členů do kontrolní komise
 6. Volba náhradních členů do představenstva a kontrolní komise
 7. Zpráva o stavu procesu převodu bytů do osobního vlastnictví v SBD OKD
 8. Zpráva o změnách vyplývajících z ustanovení nového občanského zákoníku a jeho dopad na stanovy družstva
 9. Schválení rozpisů položek předpisů nájmu
 10. Schválení navýšení fondu oprav u hospodářských středisek Vítkovická 14 a J. Kavky 3113
 11. Schválení způsobu finančního krytí paušálních nákladů nutných pro zabezpečení jednotlivých činnosti chodu SBD OKD
 12. Schválení smluv o výkonu funkce se členy statutárních orgánů
 13. Schválení odprodeje akcií ve vlastnictví SBD OKD
 14. Diskuse
 15. Schválení usnesení
 16. Závěr

Veškeré podklady pro členskou schůzi jsou umístěny na stránkách : www.sbdokd.cz

Prezence bude zahájena v 15.45 hod., prosíme všechny členy o dochvilnost.